طرح و نقشه فرش های قفقاز ، قفقاز در بین دریای خزر و دریا سیاه قرار گرفته. از سمت شمال توسط روسیه و از سمت جنوب توسط ترکیه و ایران محدوده شده است . این منطقه صدها سال بخشی از سرزمین عظیم و پهناور ایران بوده .

دلیل جدایی این منطقه ، دو جنگی است که بین ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه صورت گرفت. از جمله مهم ترین مراکز تولید فرش ، شهر هایی هستند که بر اساس قرارداد انگلستان از ایران جدا شدند. قفقاز مرغوب ترین فرش های این ناحیه را تولید و به سراسر دنیا صادر می¬کند. به دلیل مشترکات فرهنگی که بافندگان این منطقه با ترکیه و ایران دارند، معمولا از سبک گره های متنوع ایرانی استفاده می کنند و نوع اسلوب گره های آن ها متقارن است و با استفاده از نخ پنبه ای و پشم به صورت یک پوده و دو پود بافته می¬شود.
بیشتر نقش ها و طرح های رایج و متداول در قالی بافی قفقاز به شکل هندسی و شکسته است و کمتر از طرح های گردان در تولیدات آنان استفاده می¬شود. قفقاز از بخش هایی است که طرح های خاص و مخصوص بسیاری را برای خود دارد که آن ها را در سراسر جهان به نام قفقازی می¬شناسند. نگاره های هندسی با ترکیب و تلفیق خاصی، عناصر غالب و مکمل نقشه های سنتی این منطقه هستند و شباهت بسیار زیادی با طرح های ایلیاتی دارند. شباهت این طرح ها در بعضی از نگاره های قفقازی از جمله نقش های صلیب، پیکره های جانوران افسانه ای مثل: سیمرغ و اژدها، شاخ قوچ، گلدانی شکسته، شکل های هندسی تکراری و بندی است. این نوع نقشه ها به شکل تکراری در قسمت های مختلف مانند: ترنج ها، حاشیه و همچنین زمینه فرش بسیار دیده می¬شود.


سخن پایانی : 


فرش بافی در قازه آسیا به صورت حرفه ای انجام می شود. کشورهایی مثل: ایران، هند، ترکیه، پاکستان، چین و قفقاز در زمینه فرش بافی نسبت به دیگر کشورها پیشتاز و حرفه ای هستند. تعداد زیادی از این کشور ها فنون بافتن، اسلوب و همچنین تهیه مواد اولیه و رنگرزی خود را از ایران برداشت کرده اند. بر اساس مستندات تاریخی ایران، چه از نظر سیاسی و چه از نظر فرهنگی نفوذ بسیاری در این کشورها داشته است و در جوامع این کشورها هنوز نشانه های فرهنگی ایران وجود دارد.